Mediacje w pigułce


     MEDIACJA (postępowanie mediacyjne) to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej - mediatora. Mediacja ma na celu dojście do ugody, która zadwala obie strony.

     W czasie postępowania mediacyjnego mediator tworzy warunki sprzyjające stronom dojście do porozumienia, jest obrońcą procedury. Mediacja pozwala na odreagowanie konfliktu poprzez czynne włączenie się obu stron i ukierunkowuje strony na wspólne rozwiązywanie problemów. W odróżnieniu od sędziego i arbitra mediator niczego nie rozstrzyga; pomaga stronom rozwiązać konflikt tak, aby żadna ze stron nie czuła, że przegrała. Mediacja powinna dać stronom satysfakcję merytoryczną - z zadośćuczynienia, występującego w różnych formach, proceduralną - z przestrzegania właściwej procedury mediacyjnej oraz psychologiczną, która oznacza, że strony są zadowolone i czują się znacznie lepiej po mediacji niż przed nią.

Postępowanie mediacyjne oznacza sprawiedliwość naprawczą, w której liczą się:

  • ZADOŚĆUCZYNIENIE
  • PRZEPROSZENIE
  • PRZEBACZENIE tzn. także uczucia ludzi i emocje

 

 " W sprawiedliwości karnej najważniejszy jest efekt,

w sprawiedliwości naprawczej - proces, jaki zachodzi między stronami "

 

      MEDIACJA prowadzi do zrównoważenia winy sprawcy i krzywdy ofiary, wprowadzenia nowej równowagi, do naprawy, restytucji więzi społecznych, które zostały naruszone. Mediacja daje możliwość, by stare emocje budowały nowe, pomaga zobaczyć punkt widzenia drugiej osoby, pozwala (zachować twarz), pokazując, że nie ma zwycięstwa jednej strony nad drugą.

     MEDIACJA to proces ludzki nie sądowy. Nadrzędnym celem mediacji jest pojednanie. Oznacza ono nie tylko podpisanie ugody, ale także pełne przebaczenie temu kto spowodował szkodę lub krzywdę. Z drugiej zaś strony zrozumienie przez sprawcę jakie zło wyrządził i przejęcie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Przestrzeganie podstawowych zasad mediacji, takich jak:

  • DOBROWOLNOŚĆ
  • POUFNOŚĆ
  • BEZSTRONNOŚĆ
  • NEUTRALNOŚĆ, akceptowanie mediatora i reguł mediacji, a także profesjonalność, szacunek i bezinteresowność - to codzienny podstawowy obowiązek mediatorów.

     Podstawowym obowiązkiem jest także uczciwe, sumienne i rzetelne wykonywanie czynności mediatora oraz stała troska o rozwijanie swoich umiejętności, wzbogacanie osobowości i przestrzeganie etyki postępowania.

 

" Kodeks Etyki Mediatora - Polskie Centrum Mediacji 2006 "

 

terapia pedagogiczna katowice autyzm katowice mediacje katowice terapia małżeńska katowice terapia psychologiczna katowice socjoterapeuta katowice mediator katowice